Glömt lösenordet? Klicka här.

Merivaara, en föregångare inom hälsoteknologi och industriell design, fokuserar särskilt på innovativa lösningar som stöder funktioner i operationssalar.

Förutsättningen för vår verksamhet är kontinuerlig förbättring och utveckling av vårt eget arbete och kompetens samt av våra övriga relevanta intressegrupper. Med kompetent personal och väl valda samarbetspartner säkerställer vi kvaliteten på vår verksamhet och professionella tjänster.

Merivaaras ledningssystem har utvecklats i enlighet med kraven i standarderna ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001. Vi är fast beslutna att uppfylla dessa krav, inklusive miljöskydd och att upprätthålla ledningssystemets effektivitet. Systemets överensstämmelse verifierats regelbundet genom interna och externa revisioner.

Terminologi

DNV 

Det Norske Veritas – ett multinationellt företag med inriktning på riskidentifiering och ledning. Ett av världens mest kända anmälda organ. Merivaaras kvalitets- och miljöledningssystem har granskats och certifierats av DNV.

EG-försäkran om överensstämmelse

För att kunna fästa CE-märket måste tillverkaren eller hans bemyndigade ombud följa förfarandet för EG-försäkran om överensstämmelse som finns angivet i bilaga IV i direktivet. Detta förfarande måste fullbordas innan produkten placeras på marknaden.

EG-försäkran om överensstämmelse är det förfarande där tillverkaren eller hans bemyndigade ombud förbereder den begärda tekniska dokumentationen, genomför korrektiva åtgärder och rapporteringsförfarande och försäkrar att produkten uppfyller alla nödvändiga krav i de direktiv som anges i bilaga I i direktivet.

ISO 9001 

En allmän internationell kvalitetsledningsstandard som utgör en del av ett företags kvalitetssäkring. Det omfattar alla funktioner från produktutveckling till tillverkning och expediering.

ISO13485

ISO 13485:2003 specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem där en organisation måste visa att den kan tillhandahålla medicintekniska produkter och tillhörande tjänster som konsekvent uppfyller kundkrav och tillsynsmyndighetskrav som är tillämpliga på medicintekniska produkter och tillhörande tjänster. Standarden har utformats för planering, utveckling, tillverkning och installation, samt underhåll och reparation av utrustning som klassas som en medicinteknisk produkt.Standarden omfattar vissa särskilda krav för medicintekniska produkter och utesluter vissa av kraven i ISO 9001 som inte är lämpliga som tillsynskrav. På grund av dessa exkluderingar kan organisationer vars kvalitetledningssystem efterlever denna internationella inte begära överensstämmelse med ISO 9001 om deras kvalitetledningssystem inte överensstämmer med alla kraven i ISO 9001.

ISO 14001

ISO 14001:2004 specificerar kraven för ett miljöledningssystem så att en organisation kan utveckla och genomföra en policy och mål som inbegriper juridiska och andra krav som organisationen efterlever, och information om väsentliga miljöaspekter. Den gäller de miljöaspekter som organisationen identifierar som de som den kan kontrollera och de som den kan påverka. Det anger inte i sig själv specifika miljöresultatkriterier.

Finska förpackningsåtervinning RINKI

Merivaara har varit medlem i Finska Packaging Recycling RINKI Ltd sedan 2006.

Finska förpackningsåtervinning RINKI Ltd (tidigare kallad The Environmental Register of Packaging PYR Ltd) är ett ideellt företag som verkar i samarbete med producentorganisationer inom förpackningssektorn. Det hjälper företag registrerade med finska Packaging Recycling RINKI Ltd och myndigheterna att uppfylla skyldigheterna för återvinning av förpackningar ekonomiskt och enkelt.

Företag med en omsättning på 1 miljon euro eller mer som säljer förpackade produkter på marknaden i Finland har en skyldighet om återvinning av förpackningar / producentansvar. Genom att göra ett kontrakt med finska Packaging Recycling RINKI Ltd överför ett företag ovannämnda skyldighet till producentorganisationerna.

WEEE

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)- ett EU-direktiv som syftar till att minska reducera uppkomsten av elektriskt eller elektroniskt avfall och förespråk dess återanvändning och återvinning. Producenten är ansvarig för återvinning och avfallshantering av elektrisk utrustning.

SELT 

SELT är en sammanslutning som handhar återvinning, information, registrering och övriga lagstadgade åligganden för sina medlemmars räkning.  SELT har tillsammans med de övriga producentsammanslutningarna grundat bolaget Elker AB, som erbjuder centraliserade tjänster och sköter de praktiska ärendena.

Mer än 650 producenter av elektrisk utrustning verkar redan genom SELT. Merivaara är medlem av SELT sedan 2005.